Niższe wpisowe na GUBISZLAKI!

Jeszcze tylko do poniedziałku, 20 maja obowiązuje niższe wpisowe na Nocny Rajd Nawigacyjny Gubiszlaki 2024 organizowany przez otwocki oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego we współpracy z Klubem Batory Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Przypominamy, że impreza odbędzie się w nocy z 15 na 16 czerwca, a zgłoszenia przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie orienteering.waw.pl

1. Organizator:
PTTK Otwock, Klub Batory Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

2. Cele imprezy:
– podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej uczestników,
– promowanie ruchu i zdrowego stylu życia,
– praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
– wyłonienie najlepszych zawodników
– prezentacja walorów krajoznawczych Polski

3. Termin, miejsce, harmonogram:
Klub Batory Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Stefana Batorego 34, Otwock, Poland

15 czerwca 2024 r.
od 20:00 – przyjmowanie uczestników w bazie
21:00-23:00 – starty trasy TP25
22:00-23:00 – start trasy rowerowej TR50
22:00-23:00 – start trasy TP10

16 czerwca 2024 r.
5:30 – dekoracja najlepszych zawodników tras TP25, TR50 oraz TP10
6:00 – zamknięcie mety
8:00 – zakończenie oraz zamknięcie bazy

4. Trasy, zasady, klasyfikacja:
– Trasa TP25 (TZ, ok. 25 km, 6 godz. + 2 godz. limitu spóźnień)
– Trasa TP10 (TU, ok. 10 km, 3 godz. + 1 godz. limitu spóźnień)
– Trasa Rowerowa TR50 – rogaining 6 godz.

5. Warunki uczestnictwa
W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które:
– zapoznały się z niniejszym regulaminem i potwierdzą przy zapisach akceptację jego treści, uiściły opłatę startową,
– Przy rejestracji osoby niepełnoletnie muszą złożyć podpisane przez rodzica / opiekuna oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział podopiecznego w zawodach oraz akceptacji warunków udziału. Organizator nie zapewnia opieki dla osób niepełnoletnich, biorących udział w zawodach.
– Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność wypełniając załączone do regulaminu oświadczenie.
– Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
– Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
– Uczestnicy podczas imprezy na trasie oraz w bazie zobowiązani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego
i bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz wzajemnego szacunku.

6. Wymagania sprzętowe
Obowiązkowe wyposażenie na trasach to:
– trwały środek do pisania do potwierdzania punktów;
– kompas z możliwością odczytu azymutów;
– latarka
– apteczka z podstawowymi lekami i środkami opatrunkowymi (jedna na zespół);
– na trasie rowerowej rower posiadający wyposażenie wymagane odpowiednimi przepisami PoRD
Na trasie należy odpowiednio rozłożyć siły dla przebycia całego zaplanowanego dystansu. Organizator nie zapewnia transportu do bazy w przypadku rezygnacji z kontynuowania trasy.

7. Zgłoszenia, wpisowe, terminy
Zgłoszenia dostępne są na stronie: https://www.orienteering.waw.pl/pl/entry/team/1418

TRASA TP25 i trasa rowerowa:
40 zł w pierwszym terminie (do 20. maja 2024)
50 zł w drugim terminie (do 10. czerwca 2024)
60 zł po 10. Czerwca 2024 lub przy rejestracji i/lub płatności w czasie zawodów.
20 zł od osoby niepełnoletniej (tylko w zespole z opiekunem)

TRASA TP10:
15 zł w pierwszym terminie (do 20. maja 2024)
25 zł w drugim terminie (do 10. czerwca 2024)
15 zł po 10. Czerwca 2024 lub przy rejestracji i/lub płatności w czasie zawodów.
10 zł od osoby niepełnoletniej (tylko w zespole z opiekunem)

Rezygnacja przesłana na adres Organizatora do 30 maja upoważnia do otrzymania zwrotu wpisowego pomniejszonego o kwotę 10 zł.

Nr konta do wpłat wpisowego:
94 1090 2590 0000 0001 4987 8922 (Santander Bank Polska)

8. Świadczenia
– komplet map dla każdego uczestnika,
– posiłek regeneracyjny na mecie,
– gorąca herbata i kawa na mecie,
– dyplomy dla najlepszych zawodników
– pamiątkowa naklejka,
– inne materiały, niespodzianki i nagrody w przypadku pozyskania sponsorów Rajdu.

9. Noclegi
Możliwość noclegu turystycznego w bazie (na podłodze we własnym śpiworze)

10. Postanowienia końcowe
– Rajd będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd
i powrotu z niego a także podczas jego trwania.
– Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych oraz Organizatora w czasie trwania Rajdu.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przebywania przez uczestników na terenach stanowiących własność prywatną oraz terenów zamkniętych. Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń
leśnych jak i własności prywatnej i nie tylko.
– W przypadku wypadku obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom Rajdu oraz natychmiastowego powiadomienia Organizatora o zaistniałym zdarzeniu.
– Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).
– Uczestnik udziela zgody na wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatora, media i sponsorów.
– Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian.